Estender root de máquina virtual con espazo libre del disco

>>Páxina principal do Cloud

Estender root de máquina virtual con espazo libre del disco

Dende a actualización de agosto de 2017 é posible elixir un tamaño persoalizado para o disco root ou redimensionar un disco existente, pero para que ese espazo poida empregarse hai que asignalo manualmente no sistema operativo.

As plantillas de Ubuntu 14.04 e 16.04 teñen o root montado sobre LVM, empregando unha partición lóxica do sistema de particionado tradicional DOS. Esta guía está escrita para estas plantillas, aínda que recomendamos non saltarse en ningún caso o apartado de Comprobar a configuración por se acaso.

Comprobar a configuración

Antes de continuar debes confirmar que o sistema sobre o que apliques estas instrucións ten esta mesma configuración, xa que podes destruír o sistema se as aplicas mal.

Primeiro, comproba que se está utilizando LVM:

# df -h /
S.ficheros          Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/Ubuntu14--vg-root  8,5G  6,3G 1,8G 79% /

O comando df -h amosa a montaxe de / en /dev/mapper/Ubuntu–vg-root, o que confirma que o sistema está montado sobre LVM.

Agora comproba o nome do volume lóxico empregado para para o root.

# lvs
 LV  VG    Attr   LSize  Pool Origin Data% Move Log Copy% Convert
 root Ubuntu-vg -wi-ao---  6.03g                      
 swap1 Ubuntu-vg -wi-ao--- 748.00m

Tamén comproba o nome do grupo de volumes asociado e o seu volume físico.

# pvs
 PV     VG     Fmt Attr PSize PFree
 /dev/sda5 Ubuntu14-vg lvm2 a-- 9,76g  0 

Con eses comandos vemos que o root está nun volume lóxico chamado root dentro dun grupo de volumes chamado Ubuntu-vg que utiliza como volume físico /dev/sda5.

Ten en conta ademais que no sistema de particionado empregado, sda5 é unha partición lóxica que forma parte da partición estendida /dev/sda2.

Redimensionado

O redimensionado pódese resumir nos seguintes 5 pasos:

 1. Estender a partición estendida /dev/sda2 para que ocupe o espazo libre no disco.
 2. Estender a partición lóxica /dev/sda5 para que ocupe o espazo libre na partición estendida.
 3. Estender o volume físico do grupo de volumes Ubuntu-vg.
 4. Estender o volume lóxico root para que ocupe o espazo libre do grupo de volumes.
 5. Estender o sistema de arquivos para que ocupe o espazo libre do volume lóxico.

Arrincamos parted. Co comando print free vemos que o disco ten un total de 21.5GB e un espazo libre ao final do disco de 14GB.

# parted /dev/vda
(parted) print free
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
    32.3kB 1049kB 1016kB      Free Space
 1   1049kB 256MB  255MB  primary  ext2     boot
    256MB  257MB  1048kB      Free Space
 2   257MB  7515MB 7258MB extended
 5   257MB  7515MB 7258MB logical        lvm
    7515MB 21.5GB 14.0GB      Free Space

Primeiro hai que estender as particións estendidas e lóxica (por esa orde) para que acaben no final do disco, que neste caso é 21.5GB (pasos 1 e 2).

(parted) resizepart 2 21.5GB                       
(parted) resizepart 5 21.5GB
(parted) quit

Unha vez feito, xa fóra de parted, estendemos o volume físico do grupo de volumes (paso 3).

# pvresize /dev/vda5
 Physical volume "/dev/vda5" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

Agora estendemos o volume lóxico (paso 4).

# lvextend -l+100%FREE /dev/mapper/Ubuntu--vg-root 
 Extending logical volume root to 19.03 GiB
 Logical volume root successfully resized

Por último, estendemos o sistema de arquivos (paso 5).

# resize2fs /dev/mapper/Ubuntu--vg-root 
resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Filesystem at /dev/mapper/Ubuntu--vg-root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/mapper/Ubuntu--vg-root is now 4987904 blocks long.

Unha vez feito isto, todo o espazo libre debería estar xa asignado ao root do sistema.