Estás aquí: start » centro » servizos » hpc » envio_trabajo

Envío e xestión dos traballos

Envío e xestión dos traballos

Enviar os traballos ao sistema de colas


O envío de traballos realízase a través do comando qsub, cuxo argumento obrigatorio é o nome dun script de shell.

ct$ qsub script.sh

O comando qsub admite como parámetros as mesmas opcións que poden indicarse como comentarios #PBS no script.

Consultar o estado do traballo, as colas ou os nodos


Información das colas

O comando qstat permite consultar o estado das colas,

ct$ qstat -q # Información global das colas
server: ctcomp2
 
Queue      Memory CPU Time Walltime Node Run Que Lm State
---------------- ------ -------- -------- ---- --- --- -- -----
graphic32     --   --  04:00:00  --  0  0 --  E R
np16        --   --  192:00:0  --  0  0 --  E R
np32        --   --  288:00:0  --  0  0 --  E R
especial      --   --  672:00:0  --  0  0 --  E R
parallel      --   --  192:00:0  --  0  0 --  E R
np2        --   --  192:00:0  --  0  0 --  E R
np8        --   --  192:00:0  --  0  0 --  E R
short       --   --    --   --  0  0 --  E R
graphic1      --   --  04:00:00  --  0  0 --  E R
np1        --   --  672:00:0  --  0  0 --  E R
batch       --   --    --   --  0  0 --  E R
np4        --   --  192:00:0  --  0  0 --  E R
interactive    --   --  01:00:00  --  0  0 --  E R
np64        --   --  384:00:0  --  0  0 --  E R
graphic      --   --    --   --  0  0 --  E R
bigmem       --   --    --   --  0  0 --  E R
graphic8      --   --  04:00:00  --  0  0 --  E R
                        ----- -----
                          0   0

A columna State indica coa súa primeira letra se a cola está (E)nabled ou (D)isabled e coa segunda letra se a cola está (R)unning ou (S)topped.

Información dos traballos

Cada vez que se envía un traballo asígnaselle un JOB_ID que serve como identificador único. Se o traballo enviouse coa opción -t entón identificarase mediante job_id[indice].

ct$ qstat # Información xeral dos traballos de usuario 
Job id          Name       User        Time Use S Queue
------------------------- ---------------- ---------------  -------- - -----
999999.ctcomp2      nome_do_traballo nome_usuario  38:05:59 R np32    

A columna Time Use amosa o tempo de CPU empregado. A columna S é o estado do traballo, que pode ser un dos seguintes:

 • C - Job is completed after having run
 • E - Job is exiting after having run.
 • H - Job is held.
 • Q - job is queued, eligible to run or routed.
 • R - job is running.
 • T - job is being moved to new location.
 • W - job is waiting for its execution time(-a option) to be reached.
ct$ qstat -f 999999.ctcomp2  # Información sobre un traballo específico
Job Id: 999999.ctcomp2.innet
  Job_Name = nombre_do_traballo
  Job_Owner = nome_usuario@ctcomp2.innet
  job_state = Q
  queue = np32
  server = ctcomp2.innet
  Checkpoint = u
  ctime = Fri Feb 12 10:09:34 2016
  Error_Path = ctcomp2.innet:/home/local/nome_usuario/nome_do_traballo.e999999
  Hold_Types = n
  Join_Path = n
  Keep_Files = n
  Mail_Points = ae
  Mail_Users = nombre_usuario@usc.es
  mtime = Fri Feb 12 10:09:34 2016
  Output_Path = ctcomp2.innet:/home/local/nome_usuario/nome_traballo.o999999
  Priority = 0
  qtime = Fri Feb 12 10:09:34 2016
  Rerunable = True
  Resource_List.neednodes = 1:ppn=32:intel:xeonl
  Resource_List.nodect = 1
  Resource_List.nodes = 1:ppn=32:intel:xeonl
  Resource_List.vmem = 63gb
  Resource_List.walltime = 12:00:00
  substate = 10
  Variable_List = PBS_O_QUEUE=batch,PBS_O_HOME=/home/local/nome_usuario,
	PBS_O_LOGNAME=nome_usuario,
	PBS_O_PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games,
	PBS_O_MAIL=/var/mail/nome_usuario,PBS_O_SHELL=/bin/bash,
	PBS_O_LANG=es_ES.UTF-8,PBS_O_WORKDIR=/home/local/nome_usuario,
	PBS_O_HOST=ctcomp2.innet,PBS_O_SERVER=ctcomp2
  euser = nome_usuario
  egroup = citius
  queue_rank = 2110
  queue_type = E
  etime = Fri Feb 12 10:09:34 2016
  submit_args = script.sh
  fault_tolerant = False
  job_radix = 0
  submit_host = ctcomp2.innet

Unha característica interesante dos traballos rematados é o EXIT_STATUS que se amosaría cando el JOB_STATE es C.

Código interno Valor de EXIT_STATUS Significado
JOB_EXEC_OVERLIMIT -10
JOB_EXEC_STDOUTFAIL -9
JOB_EXEC_CMDFAIL -8 Exec() of user command failed
JOB_EXEC_BADRESRT -7 Job restart failed
JOB_EXEC_INITRMG -6 Job aborted on MOM init, chkpt, ok migrate
JOB_EXEC_INITRST -5 Job aborted on MOM init, chkpt, no migrate
JOB_EXEC_INITABT -4 Job aborted on MOM initialization
JOB_EXEC_RETRY -3 Job execution failed, do retry
JOB_EXEC_FAIL2 -2 Job execution failed, after files, no retry
JOB_EXEC_FAIL1 -1 Job execution failed, before files, no retry
JOB_EXEC_OK 0 Job execution successful
1-256 Exit status of the top-level shell
>256 Traballo rematado por unha sinal UNIX, restarlle 256 dános o número do sinal.
ct$ checkjob 999999.ctcomp2        # Información sobre un traballo específico
 
checking job 999999
 
State: Running
Creds: user:nombre_usuario group:citius class:np32 qos:DEFAULT
WallTime: 00:25:46 of 12:00:00
SubmitTime: Tue Feb 16 10:40:31
 (Time Queued Total: 00:00:01 Eligible: 00:00:01)
 
StartTime: Tue Feb 16 10:40:32
Total Tasks: 32
 
Req[0] TaskCount: 32 Partition: DEFAULT
Network: [NONE] Memory >= 0 Disk >= 0 Swap >= 0
Opsys: [NONE] Arch: [NONE] Features: [active][intel][xeonl]
Allocated Nodes:
[inode15:32]
 
 
IWD: [NONE] Executable: [NONE]
Bypass: 0 StartCount: 1
PartitionMask: [ALL]
Flags:    RESTARTABLE
 
Reservation '137092' (-00:25:32 -> 11:34:28 Duration: 12:00:00)
PE: 32.00 StartPriority: 21
ct$ tracejob -n 3 999999.ctcomp2  # Devolve o contido dos logs relativos ao jobid indicado.
Job: 136553.ctcomp2.innet
 
02/10/2016 15:22:26 S  enqueuing into batch, state 1 hop 1
02/10/2016 15:22:26 S  dequeuing from batch, state QUEUED
02/10/2016 15:22:26 S  enqueuing into np1, state 1 hop 1
02/10/2016 15:22:26 S  Job Run at request of citiuscap@ctcomp2.innet
02/10/2016 15:22:26 S  Not sending email: User does not want mail of this type.
02/10/2016 15:22:26 A  queue=batch
02/10/2016 15:22:26 A  queue=np1
02/10/2016 15:22:26 A  user=nome_usuario group=citius
             jobname=nome_trabajo queue=np1 ctime=1455114146 qtime=1455114146 etime=1455114146 start=1455114146 owner=nombre_usuario@ctcomp2.innet exec_host=inode19/24 Resource_List.neednodes=1:ppn=1 Resource_List.nodect=1 Resource_List.nodes=1:ppn=1 Resource_List.vmem=2040mb Resource_List.walltime=12:00:00
02/10/2016 16:08:34 S  Exit_status=0 resources_used.cput=00:46:14
             resources_used.mem=234868kb resources_used.vmem=1002480kb
             resources_used.walltime=00:46:08
02/10/2016 16:08:34 S  on_job_exit valid pjob: 999999.ctcomp2.innet (substate=50)
02/10/2016 16:08:34 A  user=nome_usuario group=citius jobname=nome_traballo queue=np1 ctime=1455114146 qtime=1455114146 etime=1455114146 start=1455114146 owner=nombre_usuario@ctcomp2.innet exec_host=inode19/24 Resource_List.neednodes=1:ppn=1 Resource_List.nodect=1 Resource_List.nodes=1:ppn=1 Resource_List.vmem=2040mb Resource_List.walltime=12:00:00 session=7304 end=1455116914 Exit_status=0 resources_used.cput=00:46:14 resources_used.mem=234868kb resources_used.vmem=1002480kb resources_used.walltime=00:46:08
02/10/2016 17:08:35 S  dequeuing from np1, state COMPLETE

Información dos nodos

Para obter unha vista global do estado do clúster, pódese empregar o comando nodes-usage.

$ nodes-usage
+----------------------------------+-------------------+
| USAGE              | NODE       |
+----------------------------------+-------------------+
| ################################ | node1 (64/64)   |
| ################################ | node2 (64/64)   |
|                 | node3 (0/64)   |
| ################################ | node4 (64/64)   |
|                 | node5 (0/64)   |
| ################################ | node6 (64/64)   |
|                 | node7 (0/64)   |
|                 | inode11 (0/32)  |
|                 | inode12 (0/??)  |
|                 | inode13 (0/32)  |
|                 | inode14 (0/32)  |
|                 | inode15 (0/??)  |
|                 | inode16 (0/32)  |
|                 | inode17 (0/??)  |
|                 | inode18 (0/??)  |
| ##                | inode19 (2/32)  |
| ############################   | inode20 (28/32)  |
+----------------------------------+-------------------+
| ##############          | TOTAL (286/640)  |
+----------------------------------+-------------------+

Para obter información sobre os usuarios que se atopan en cada nodo, pódese empregar o comando node-users <nodo>:

$ node-users node1
Tracing node jobs...................................................................
jorge.suarez natalia.fernandez

Para obter información máis detallada sobre os nodos, pódese empregar o comando pnbsnodes:

ct$ pbsnodes #Información detallada de todos os nodos
node1
   state = free
   np = 64
   properties = amd,bigmem,test,active,activeX
   ntype = cluster
   status = rectime=1455267717,varattr=,jobs=,state=free,netload=86957182662,gres=,loadave=0.00,ncpus=64,physmem=132250896kb,availmem=162914704kb,totmem=163499276kb,idletime=1876325,nusers=0,nsessions=0,uname=Linux node1 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64,opsys=linux
   mom_service_port = 15002
   mom_manager_port = 15003
   gpus = 0
 
node2
   state = down,offline
   np = 64
   properties = amd,bigmem
   ntype = cluster
   status = rectime=1454919087,varattr=,jobs=,state=free,netload=1185896,gres=,loadave=0.00,ncpus=64,physmem=264633540kb,availmem=295220244kb,totmem=295881920kb,idletime=11140,nusers=0,nsessions=0,uname=Linux node2 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64,opsys=linux
   mom_service_port = 15002
   mom_manager_port = 15003
   gpus = 0
 
......
ct$ pbsnodes -l # Listaxe dos nodos apagados(down) ou non dispoñibles(offline)
node2        down,offline
node3        down,offline
node4        down,offline
node5        down,offline
node6        down,offline
node7        down,offline
inode11       down,offline
inode12       down,offline
inode13       down,offline
inode14       down,offline
inode15       down,offline
inode17       down,offline
inode18       down,offline
inode19       down,offline

Eliminar un traballo da cola


O comando qdel permite ao usuario eliminar un traballo. Funciona enviándolle primeiro un sinal TERM e despois unha KILL. Este comando precisa como argumento o identificador que PBS asígnalle cando se rexistra un novo traballo, e que pode consultarse con qstat.

ct$ qdel job_id